Новини

29.11.2019 г.

Приета е Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Категория: Държавна администрация

Министерският съвет прие Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. Приетото правителствено постановление е в изпълнение на измененията на Закона за държавния служител (обн. ДВ, бр. 57 от 22 юли 2016 г.), които влизат в сила на 1 октомври 2019 г. и са насочени към подобряване на обективността и качеството на подбора на държавни служители чрез въвеждането на централизиран и децентрализиран етап на конкурса при постъпване на държавна служба.
 
Централизираният етап се провежда от Института по публична администрация чрез тестови задачи, разделени в три модула - за определяне нивото на общите компетентности, на познанията за държавната администрация и за компютърни умения, необходими за заемането на държавна служба. Задачите за общи компетентности са обвързани с компетентностната рамка за държавните служители, определена с Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация (НУРОИСДА). В наредбата са определени минималните нива на общите компетентности и на основните познания, които кандидатите трябва да покажат, за да са тестовете успешно издържани. Нивото на трудност на задачите в модулите е съобразено с групата длъжности, към които се отнася конкурсната длъжност.
 
Тестовете се провеждат в компютърно оборудвани тестови зали в присъствието на квестори чрез специално разработена платформа, която автоматично отчита резултатите. След приключване на тестовата сесия, всеки кандидат ще има достъп до резултатите си, които включват обобщена информация за представянето на кандидата по модули и компетентности.
 
Кандидатите предварително ще се регистрират и създават свой профил в Портал за работа в държавната администрация, чрез който ще могат да получават информация във връзка с участието си в конкурсни процедури, както и при дадено съгласие да бъдат обект на търсене от звената по човешки ресурси при назначения по заместване, на непълно работно време, процедури по мобилност.
 
В децентрализирания етап на конкурса ще участват само кандидати, които са издържали успешно централизирания етап или са с признати за валидни резултати от успешно издържани тестове през последните три години. Децентрализираният етап е предназначен за определяне нивото на специфичните компетентности и професионалните и деловите качества на кандидатите, необходими за заемане на конкретната длъжност и ще се провежда от конкурсната комисия в съответната администрация. Предвидено е комисията да разполага с информацията за резултатите от централизирания етап по компетентности.
 
Прилагането на предложената Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители ще подпомогне извършването на независима и стандартизирана оценка на компетентностите, необходими за работа в държавната администрация, ще подобри обективността и ефективността на извършвания подбор и ще утвърди прилагането на конкурентното начало, ще гарантира открити процедури при спазване на принципа на равнопоставеност между кандидатите и прозрачност на назначенията и ще изведе професионализма като водещ критерий за постъпване и израстване в държавната служба.
 
Повече информация за заседанието на Министерския съвет на 27 ноември 2019 г. може да намерите ТУК