Новини

2.10.2019 г.

Публикувани са изследвания на добри практики за обществени консултации, с фокус гражданско участие

Категория: Обществени консултации

Публикацията съдържа изследвания на добри практики за обществени консултации, за привличане на експертиза и за гражданско участие. Поставен е акцент върху начините на провеждане на обществени консултации, провеждане на дигитални обществени консултации и провеждане на съвместни инициативи между институции и НПО за формулиране и мониторинг на политики.
 
В публикацията е представено проучване на практики в други страни за провеждане на обществени консултации, за насърчаване на гражданското участие и за привличане на експертиза от обществото. Представен е и преглед на вече изготвени доклади, анализи и ръководства, свързани с темата на проучването. Представени са и резултатите от извършени емпирични проучвания за съществуващите инструменти за участие в процеса на вземане на решения, включително национално представително социологическо проучване сред граждани, юридически лица с нестопанска цел и търговци.
 
Изследванията са оформени в следните доклади:
 
- Проучване на практики в други страни от ЕС
 
- Преглед на изготвени доклади, анализи и ръководства
 
- Провеждане на социологическо проучване
 
Може да се запознаете с публикуваните материали ТУК
 
Представените изследвания са извършени в рамките на проект „Администрацията и гражданското общество – партньорство в управлението“, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, BG05SFOP001-2.001-0002