Новини

15.12.2010 г.

Правителството предвижда промени в МОМН

Категория: Правителствени

Министерският съвет прие постановление, с което се изменя структурата на Министерството на образованието, младежта и науката.
В министерството се създава дирекция „Квалификация и кариерно развитие”, чиято основна задача е изграждането на ефективна система за квалификация и кариерно развитие на педагогическите кадри. Част от тези функции досега се изпълняваха от дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието”. Обособяването на нова административна структура във ведомството и ясно формулиране на негйните цели е свързано с изпълнението на Програмата за развитие на образованието, науката и младежките политики в Република България (2009-2013 г.), в която постигането на европейско качество на образованието е приоритетно стратегическо направление.
С измененията дирекция „Информационни и комуникационни технологии” ще изпълнява функциите на орган по развитие и експлоатация на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация.
Предложените промени са в рамките на утвърдената численост на персонала на МОНМ.