Новини

15.12.2010 г.

Училища и детски градини ще получават средства за подпомагане на храненето

Категория: Правителствени

Министерският съвет прие постановление за осигуряване и разпределение на средства за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от I-IV клас. Така се определя редът, по който училища и детски градини ще получават средства за подпомагане храненето на децата. Документът създава условия за реализиране на дейности, свързани с по-пълното обхващане и задържане на децата в училище, както и стимулиране целодневната организация на обучение.
Постановлението предвижда необходимите за подпомагане храненето на децата средства да се предоставят за всяка бюджетна година на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, финансиращи детските градини и училищата. Сумата ще зависи от броя на децата от подготвителните групи и на учениците от I-IV клас към 15 септември на предходната бюджетна година.