Новини

24.11.2010 г.

Правителството измени Устройствения правилник на МИЕТ

Категория: Правителствени

Предвижда се дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” да изпълнява функциите на управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” и на Изпълнителна агенция по Програма ФАР. Едновременно с това се намалява числеността й от 85 на 80 щатни бройки.
Осигурен е административен капацитет за осъществяване на функциите по Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност, като са допълнени нови задачи и е увеличена числеността с 2 щатни бройки (от 14 на 16) на дирекция „Информационно и комуникационно осигуряване”.
С един щат се увеличава и числеността на дирекция „Правна” предвид нарасналия обем на работа във връзка с функциите й по осъществяване на процесуално представителство.
Щатното преразпределяне е отразено и в общата численост на персонала в организационните структури и административните звена на министерството, което от 661 щатни бройки се намалява на 659.
Необходимостта от засилване на контрола по Закона за стоковите борси и тържищата налага обезпечаване на тази дейност и увеличаване на числения състав на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата с 2 щата – от 28 на 30. Промяната е отразена в Правилника за устройството и дейността на ДКСБТ.