Новини

17.12.2015 г.Водите на Искър ще се наблюдават в реално време

17.12.2015 г.Министър Лукарски ще се срещне с бизнеса в Пловдив

16.12.2015 г.Обявена е процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища”

16.12.2015 г.Село Будилци се присъединява към с. Сливница

16.12.2015 г.Правителството прие доклад за изпълнението на Плана за действие с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС

16.12.2015 г.Учителят Йордан Семерджиев е предложен за удостояване с орден „Св. Св. Кирил и Методий”

16.12.2015 г.Правителството утвърди разходите за командировки за третото тримесечие на 2015 г.

16.12.2015 г.Преведени са средства за разплащане на извършени разходи за рехабилитацията на военноинвалиди

16.12.2015 г.47 млади спортисти ще получат стипендии по Програмата за закрила на деца с изявени дарби

16.12.2015 г.За сценичните изкуства и опазване на културното наследство са предоставени допълнителни средства

  ...