Новини

23.12.2015 г.Променят се Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия

23.12.2015 г.Осигуряват се 13 млн. лв. за помощи за отопление

23.12.2015 г.Правителството прие Тригодишен план за изпълнение на Националната програма за развитие „България 2020”

23.12.2015 г.Правителството прие Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация

23.12.2015 г.Засилва се контролът върху дейността на ловните дружини

23.12.2015 г.Операторите на съоръжения за минни отпадъци категория А са длъжни да информират обществеността по основни въпроси от тяхната дейност

23.12.2015 г.Приета е нова наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях

23.12.2015 г.И през 2016 г. остават ограниченията в командировъчните за служителите зад граница

23.12.2015 г.Създава се Централно координационно звено за управление на средствата от ЕС

23.12.2015 г.Променени са две наредби, свързани с безопасното използване на ядрената енергия

  ...