Новини

22.12.2014 г.С промени в ГПК и в Закона за защита от домашното насилие се въвеждат разпоредбите на два регламента

22.12.2014 г.Приета е нова наредба за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност

22.12.2014 г.Наредбата за етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението, се привежда в съответствие с европейските изисквания

22.12.2014 г.Приети са устройствените правилници на министерствата на икономиката, на енергетиката и на туризма

22.12.2014 г.Създават се условия за цифровизиране и достъп до произведения с неизвестни авторски права

22.12.2014 г.Кредитните рейтинги няма да са единствен критерий при оценяването на риска, свързан с инвестициите от страна пенсионноосигурителните дружества

22.12.2014 г.Одобрени са допълнителни разходи и трансфери за обезщетения, текуща издръжка и за дейности на общини

22.12.2014 г.Министърът на финансите ще може да удължава с година срока за реализация на алкохол със стари бандероли

22.12.2014 г.Създава се Национален музеен комплекс в София

22.12.2014 г.Осигуряват се средства за покриване размера на плоските финансови корекции по приоритетни оси 1 и 3 от ОПРР 2007-2013