Новини

21.2.2013 г.Предварителни данни за застрахователния, презастрахователния пазар и за пазара по доброволно здравно осигуряване за 2012 г.

21.2.2013 г.ESMA: Оповестяванията, свързани с обезценка на репутация, трябва да се подобрят

21.2.2013 г.МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ВЗЕ РЕШЕНИЕ ДА ОТМЕНИ ПЛАНИРАНИЯ ЗА 25 ФЕВРУАРИ 2013 ГОДИНА АУКЦИОН

21.2.2013 г.Промяна в изискванията за кандидатстване по процедура BG051PO001-1/4/5/6.0.01 „Интегра” на ОПРЧР

20.2.2013 г.Решения от заседание на КФН от 20 февруари 2013 г.

20.2.2013 г.МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ПЛАСИРА ШЕСТМЕСЕЧНА ЕМИСИЯ ДЦК В ОБЕМ ОТ 800 МЛН. ЛЕВА

20.2.2013 г.НСИ и органите на статистиката ще направят 268 изследвания през 2013 г.

20.2.2013 г.Утвърдено е месечното разпределение на разходите за заплати в ДФ „Земеделие“

20.2.2013 г.Общините-бенефициенти по ПРСР ще получават безлихвени заеми и за насърчаване на туристическите дейности

20.2.2013 г.Приета е нова тарифа за таксите, събирани в системата на Изпълнителната агенция по горите

  ...