Новини

8.11.2017 г.



Със Заповед РД-16-1453/08.11.2017 г. на Ръководителя на УО на ОПИК 2014-2020 е одобрено актуализиран...

18.10.2017 г.



Комитетът за наблюдение на ОПИК и ОПИМСП взе решение за увеличаване на бюджета по процедура BG16RFOP...

10.10.2017 г.



Изменение на процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“

6.10.2017 г.



Проект на Индикативна годишна работна програма на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020) за 2018 г.

6.10.2017 г.



Подписано е Финансовото споразумение за Холдингов фонд за инструментите за финансов инженеринг по ОПРР 2007-2013 г., съфинансирани от ЕФРР

6.10.2017 г.



ОПДУ предостави над 970 000 лв. за граждански контрол върху реформата в съдебната система

4.10.2017 г.



Изпращане на покани до одобрените за финансиране кандидати по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“

4.10.2017 г.



Обявена е покана за набиране на проектни предложения по програма за транснационално сътрудничество „ДУНАВ“ 2014-2020

3.10.2017 г.



ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2018 Г. НА ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”

3.10.2017 г.



Проект на индикативна годишна работна програма по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2018 г.

  ...