Новини

25.11.2016 г.Публикувана е Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2017 г. и изменение на ИГРП за 2016 г.

25.11.2016 г.Отчет за периода 2014-2016 на Министерство на икономиката за изпълнение на Програмата на правителств...

24.11.2016 г.ПРЕДОСТАВЕНИ СА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 10 МЛН. ЛВ. НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМПЕНСАЦИОНЕН ЖИЛИЩЕН ФОНД ЧРЕЗ ПРЕСТРУКТУР...

24.11.2016 г.Структурни промени в системата на МОСВ подпомагат успешното изпълнение на ОПОС 2014-2020

24.11.2016 г.Проект на Постановление на Министерския съвет за закриване на Националния съвет за иновации

22.11.2016 г.НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ОТ РЕЗЕРВНИЯ СПИСЪК ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”

21.11.2016 г.Отчет за периода 2014-2016 на Министерство на икономиката за изпълнение на Програмата на правителств...

21.11.2016 г.385 милиона евро за българските МСП по пет споразумения с търговски банки по Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“

21.11.2016 г.385 милиона евро за българските МСП по пет споразумения с търговски банки по Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“

21.11.2016 г.Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-1117 от 1.10.2010 г. за условията и р...

  ... ...