Новини

22.12.2016 г.Покана за предоставяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмезд...

12.12.2016 г.Проект на условия за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”

12.12.2016 г.ПРИКЛЮЧИ ПЪРВИЯТ ЕТАП НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНИЯ КОНКУРС ЗА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ

12.12.2016 г.УО на ОПИК обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“

9.12.2016 г.Ивелина Василева: Изпълнихме ОПОС 2007-2013 на 99,85%

9.12.2016 г.С 210 млн. евро Исландия, Лихтенщайн и Норвегия подкрепят приоритетни проекти в България

9.12.2016 г.СТАРТИРА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ “ФОНД ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР“

2.12.2016 г.Отчет за периода 2014-2016 на Министерство на икономиката за изпълнение на Програмата на правителств...

1.12.2016 г.Зам.-министър Везиева връчи четири сертификата за инвестиция по Закона за насърчаване на инвестициите

30.11.2016 г.С 15 млн. евро Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 финансира 16 многофондови стратегии за местно развитие

  ... ...