Новини

21.7.2017 г.



Ивайло Московски: През 2019 г. София ще има 12 нови модерни метростанции

21.7.2017 г.



ЕКСПЕРТИ ОТ ГД ЕФК ПРЕДСТАВИХА ПРОЦЕДУРА „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ“ ПО ОПИК

19.7.2017 г.



Допълнителен списък на проектни предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на администрат...

11.7.2017 г.



Обучение за бенефициенти, допълнително сключили договори за БФП по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подк...

29.6.2017 г.



УО на ОПИК 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“

27.6.2017 г.



Бюджетът на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. ще бъде наддоговорен с 10%

23.6.2017 г.



През 2017 г. по ОПДУ ще бъдат отворени седем процедури за кандидатстване на стойност 35,5 млн. лв.

23.6.2017 г.



ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, (ЮЛНЦ) ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ, ЧИИТО ПР...

8.6.2017 г.



Девето заседание на Комитета за наблюдение на ОПОС 2014-2020

3.6.2017 г.



FITCH RATINGS ПОВИШИ ПЕРСПЕКТИВАТА ЗА КРЕДИТНИЯ РЕЙТИНГ НА БЪЛГАРИЯ ОТ СТАБИЛНА НА ПОЛОЖИТЕЛНА

  ...