Новини

6.12.2017 г.ОП „Добро управление“ публикува за обществено обсъждане процедура за специализирани обучения на централната администрация

5.12.2017 г.Политиката по сближаване показва нивото ни на доверие в Европейския съюз

21.11.2017 г.Целият финансов ресурс за водния сектор по ОПОС ще бъде обявен до края на годината

21.11.2017 г.Публикуван е проект на изменени Насоки за кандидатстване по процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020...

21.11.2017 г.Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Решение № РД-16-1487/20.11.2017 г.

21.11.2017 г.Покана за участие в обучение за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ на ОПИК

21.11.2017 г.Покана за участие в обучение за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на ОПИК

20.11.2017 г.Покана за представяне на проектно предложение по процедура BG16RFOP002-3.003 „Устойчиво енергийно ра...

14.11.2017 г.Важно!!! Публикувана е Индикативната годишна работна програма /ИГРП/ за 2018 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 /ОПРР/

10.11.2017 г.В изпълнение са 46 договора за 22,7% от ресурса на ОПОС, Обявени са процедури за над 47% от ресурса на ОПОС

  ...