2.4.2014 г.

Независим механизъм за оценка България: Доклад 2012–13

Мониторинг на ангажиментите по инициативата

По повод подготовката на Втория план за действие за участието на Република България в инициативата „Партньорство за открито управление“  приканваме всички заинтересовани страни да изпращат предложения за мерки и действия, които да бъдат включени в Плана.
Предложенията могат да бъдат изпращани на адрес: vpopova@mrrb.government.bg  до 10 април 2014 г. Лице за контакт: Владима Попова, дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие, тел. 02/ 940 54 47.

Коментари по независимия доклад могат да се изпращат до 14 април 2014 г. на официалния сайт на Open Government Initiative: http://www.opengovpartnership.org/country/bulgaria/comment-report/irm-comments-bulgaria-report, секция: Independent Reporting Mechanism.

Дискусионният панел се намира тук.

назад